START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Chór szkolny

ZAJĘCIA CHÓRU SZKOLNEGO : WTOREK 14.25- 15.15 SALA18

ZAPRASZAMY

  „Złote Nuty”

 

 

CEL GŁÓWNY
Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.
 2. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.
 3. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
 4. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
 5. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru okolicznościowego.
 6. Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
 7. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.
 8. Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.
 9. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
 10. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
 11. Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
 12. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.
 13. Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
 14. Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
 15. Praca z uczniem uzdolnionym muzycznie
 16. Przygotowanie chóru i solistów do konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. Słuchanie utworów muzycznych.
 2. Poznawanie terminów muzycznych.
 3. Ruchy dyrygenta.
 4. Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne.
 5. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony.
 6. Ćwiczenia dykcji.
 7. Nauka śpiewu zbiorowego jedno i wielogłosowego.
 8. Nauka na pamięć piosenek i pieśni.
 9. Nauka umiejętności wyczucia i zrozumienia treści muzycznej utworu.
 10. Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne.
 11. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 12. Występy przed publicznością.
 13. Udział w konkursach i przeglądach muzycznych.
 14. Interpretowanie poznanej muzyki.
 15. Ukazywanie wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.
 16. Kontakt z dziełami sztuki muzycznej – koncerty, przedstawienia.
 17. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej i muzyki innych narodów.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )