START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

 

2015 - 2020

  

,,Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

 Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić."

                               

                                                                                                                      Jan Paweł II    

I .PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza Koncepcja Pracy Szkoły opracowana została na podstawie:

 

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( DZ.U.Nr 168, ze zm.);

 • Ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy

 • Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

 • Statutu Szkoły;

 • Koncepcji pracy Dyrektora ZSP-11 (cz. dot. SP-53) na lata 2015-2020.

 

II. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej nauczycieli, wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników ewaluacji wewnętrznej i opinii rodziców.

Tworząc dokument uwzględniono: potrzeby rodziców, dzieci, nauczycieli, bazę materialną, potencjał środowiska lokalnego a także przepisy oświatowe. Koncepcja jest dostępna dla pracowników szkoły (w bibliotece szkolnej) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej ZSP-11 (cz. dot. SP) http://www.sp53.wroc.pl/strona=strona_glowna

Każdego roku Koncepcja podlegać będzie ewaluacji.

 

III. CELE STRATEGICZNE

 1. Tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy szkoły;
 2. Uczenie dzieci samodzielności w działaniu i myśleniu;
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych w relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 4. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, do doświadczania, uczenia się i rozwijania uzdolnień;
 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;
 6. Tworzenie rodzicom warunków do bycia partnerami szkola w realizacji zadań określonych w koncepcji;
 7. Promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym.

 

IV. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha mieści się we Wrocławiu przy ulicy Strachocińskiej 155-157. Szkoła usytuowana jest na obrzeżu miasta i obejmuje swoim obwodem rozległy rejon dzielnicy Wojnów - Strachocin. Obecnie liczy 15 oddziałów klas I-VI i dwa oddziały przedszkolne. Do szkoły uczęszcza 400 uczniów. W szkole dużą wagę przywiązuje się do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki.

Sale zajęć są przestronne, widne, wyposażone są w potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble są dostosowane do wieku dzieci. Placówka posiada 17 sal lekcyjnych w tym 2 pracownię komputerowe, bibliotekę z czytelnią. W godzinach od 6.30-17.00 dla uczniów klas 1-3, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole zapewniona jest opieka wychowawcza w świetlicy szkolnej. Na potrzeby wychowania fizycznego oraz zapewnienia miejsc zabaw szkoła posiada dwie sale gim­na­stycz­ne wraz z szatniami i peł­nym wę­złem sanitarnym, nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o powierzchni 1200 m2. W szkole są też pomieszczenia specjalistyczne jak sala do zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej, bawialnia dla uczniów 0-III. Jest także stołówka szkolna i sklepik prowadzone przez ajentów. Posiłki dla dzieci przygotowywane są przez firmę cateringową wyławianą corocznie w wyniku przetargu nieograniczonego na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11. Dyrekcja dba aby przygotowywane posiłki były smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną powołaną do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia dla każdego dziecka szafkę ubraniową. 13 maja 2011 roku szkoła przyjęła imię wybitnego polskiego matematyka – Stefana Banacha (1892–1945), twórcy analizy funkcjonalnej.  Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z ustalonym harmonogram. W 2004 roku szkoła uzyskała zaszczytny tytuł ,,Szkoły z Klasą". W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły na każdej kondygnacji oraz bezpośrednio wokół niego zamontowano monitoring wizyjny. Na zajęcia szkolne uczniowie wchodzą wejściem głównym (od ulicy Strachocinskiej), które czynne jest w godzinach od 7.30 – 17.00. System kontroli wejść eliminuje do minimum możliwość wtargnięcia do budynku osób nieuprawnionych oraz wychodzi naprzeciw postulatom rodziców. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany uczniom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy szkoły dostrzegają znaczenie edukacji i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

 

V. WIZJA SZKOŁY  

Nasza wizja to:

 • zadanie przygotowania uczniów do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • zadanie kształtowania osobowości ucznia tak aby uczynić ją wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka.
 • zadanie wspierania rodziców w procesie wychowania dzieci.
 • propagujemy partnerstwo i współpracę między pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
 • swoją pracą i osiągnięciami staramy się o zdobycie uznania i szacunku w środowisku.

 

VI. MISJA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest "wszechstronny rozwój ucznia, jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej w naszej szkole". Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności do zdobywania wiedzy, harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Szkoła dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozrywki i odpoczynku. Nasza szkoła:

 • podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej m.in. treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne.
 • przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej.
 • dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

Nauczyciele szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji. Szkoła stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o wysoki poziom techniczny swojej działalności.

 

VII. ORGANIZACJA PRACY W PLACÓWCE

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 • szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa oraz Gminy Wrocław.
 • realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

1) Szkolne Programy Wychowawcze i Profilaktyki zgodnie są z przyjętymi priorytetami, wynikającymi z diagnozy potrzeb środowiska szkolnego nastawione są przede wszystkim na działania prozdrowotne, bezpieczeństwo i aktywność ruchową. Wnioski do takich założeń programowych wyciągnięte zostały na podstawie obserwacji słabej aktywności ruchowej dzieci, złych nawyków żywieniowych (sprawdzanie śniadaniówek podczas wspólnego śniadania w klasach i w świetlicy), dużej ilość zaburzeń zachowania u dzieci, wynikających ze złej diety – pobudzenie, słaba koncentracja, zmęczenie oraz ilość czasu spędzanego przed komputerem. (wnioski wyciągnięte po zeszłorocznym ankietowaniu dzieci oraz organizowanej przez szkołę Konferencji dla rodziców nt. Bezpieczeństwa w sieci.)

 • Wszystkie inne obszary oddziaływań wychowawczych podporządkowane są idei zdrowego i aktywnego dziecka. W związku z tym zaplanowane w ramach tych szkolnych programów działania to kampanie edukacyjne:

2) „ Bezpieczny uczeń” czy „Bądź przezorny na drodze”, programy  np. : „ Dzieciaki mleczaki”, „Mam kota na Puncie mleka ‘‘, „ Nie pal przy mnie ,proszę”, „Sprawny Dolnoślązaczek’’, „Mały mistrz”, „szkolne projekty np. „ Dbam o zdrowie’ czy Liga Klas pod hasłem „Zdrowo bo sportowo”, Dzień ruchu w szkole”,„  oraz konkursy np. ogólnopolski promujący zdrowy styl życia „ Aktywna szkoła – aktywny uczeń” Zaplanowane działania realizowane są ,wiec w trakcie pogadanek, spotkań z gośćmi np. Straż Miejska , Policja czy psycholog z Centrum Zaburzeń Odżywiania, warsztatów szkolnych i międzyszkolnych, pokazów multimedialnych, sondaży, debat, konkursów, zajęć organizowanych na godzinach wychowawczych czy lekcjach przedmiotowych oraz szkoleń dla nauczycieli. Efekty działań sprawdzamy poprzez ankiety, testy, prace plastyczne czy literackie, debaty,  konkursy, gazetki tematyczne. Udział w konkursie „Aktywna szkoła-aktywny uczeń” będzie zewnętrzną zwrotną informacją, dotyczącą jakości i trafności naszych zamierzeń. Ocena ta przyczyni się do ewaluacji form i sposobów wdrażania założeń programu. Istotne są dla również zwrotne informacje od rodziców. Oczekujemy na nie podczas  Konferencji (grudzień)pt. „Zdrowy uczeń.”

 • promocja zdrowia - szkoła należy do wrocławskiej sieci szkół i przedszkoli Szeroko zakrojone działanie prozdrowotne mają na celu ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie uczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.

3) Promocja zdrowia "Aktywnie i zdrowo" to autorski program naszej szkoły na lata 2015-2017. Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie od początku. To kolejna edycja czyli następne trzy lata. W programie uwzględnione zostały konkretne zadania  wynikające z priorytetu, którym jest dla nas zdrowie dziecka. Cel ogólny programu " Aktywnie i zdrowo": Zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej. Cele szczegółowe: Kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Doskonalenie kompetencji społecznych dziecka. Włączanie rodziców i społeczność lokalną w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Realizowane w ostatnich latach programy:

 • Szkolny program profilaktyczny wraz z programem wychowawczym
 • Promocja zdrowia
 • Sprawny Dolnoślązaczek
 • Mały mistrz
 • Szkoła w Ruchu realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Wf z klasą
 • Trener osiedlowy
 • Cały Wrocław czyta dzieciom
 • Wrocławskie dzieci segregują śmieci
 • Aktywna szkoła aktywny uczeń
 • Ortograffiti
 • Pola nadziei i zakrętki dla hospicjum
 • „Lekkoatletyka sportem dla każdego
 • Projekt ,,Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych.

4) W szkole wzbogacona została oferta edukacyjna dla uczniów zdolnych m.in. o zajęcia:

 • Chór
 • Koło j. angielskiego
 • Koło j. niemieckiego
 • Koło J. polskiego
 • Koło Matematyczne
 • Koło Przyrodnicze
 • Koło Informatyczne
 • Koło Aktywnej Turystyki
 • Koło Teatralne
 • Koło Gitarowe
 • Koło Plastyczne
 • Koło Religijne
 • Koło Dziennikarskie
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia „Ortograffiti”
 • SKS (siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, LA, piłka ręczna)
 • Koła naukowe „Wiedza nas bawi”
 • Olimpijska Szkoła Tańca i Dobrych Manier”
 • Zajęcia plastyczne
 • Sztuki Walki
 • Szachy
 • Tenis ziemny
 • Nie zapomniano o ofercie zajęć wspomagających:
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zespół dydaktyczno- wyrównawcze
 • Zespoły wyrównawcze z matematyki
 • Zespoły wyrównawcze z j. niemieckiego
 • Zespoły wyrównawcze z j. polskiego
 • Zajęcia logopedyczne
 • Korektywa

5) Od wielu lat szkoła uzyskuje wysokie wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. Szkoła systematycznie analizuje wyniki ww. sprawdzianów. Uzyskane wyniki mieszczą się w staninie bardzo wysokim i wysokim.

 

 

Lata szkolne

 

SP53

 

Miasto Wrocław

województwo

dolnośląskie

 

stanin

 

wynik

2001/2002

32,4

32,3

29,9

7

wysoki

2002/2003

32,2

32,0

29,4

8

bardzo wysoki

2003/2004

31,8

29,9

26,0

9

najwyższy

2004/2005

32,6

32,3

29,6

8

bardzo wysoki

2005/2006

30,3

28,9

25,5

8

bardzo wysoki

2006/2007

27,7

29,7

26,6

6

wyżej średniej

2007/2008

29,7

28,4

25,4

8

bardzo wysoki

2008/2009

26,7

26,4

22,3

8

bardzo wysoki

2009/2010

27,7

27,8

24,3

7

wysoki

2010/2011

28,6

28,3

24,8

8

bardzo wysoki

2011/2012

26,9

25,8

22,5

8

bardzo wysoki

2012/2013

27,4

27,2

23,6

7

wysoki

2013/2014

30,3

29,0

25,3

8

bardzo wysoki

2014/2015

73,3%

74,7%

66,1%

7

wysoki

 

6) Szkoła notuje sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. 

7) Bardzo widoczna w szkole i znacząca jest działalność samorządu uczniowskiego.

 • Praca ukierunkowana jest na rozwój samorządności, podtrzymanie tradycji i obrzędowości, elementy patriotyczne, kulturę i rozrywkę itp.
 • Samorząd wraz z kołem dziennikarskim wydaje gazetkę szkolną pt. „Fakty szkolne”, którą wydaje i publikuje też na stronie internetowej szkoły,
 • Zadania samorządu - włączanie uczniów w życie szkoły i w proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, wzbogacanie tradycji szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych, tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich, przygotowywanie i prowadzenie apeli wychowawczych, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, opieka nad pocztem sztandarowym, organizowanie dyskotek i konkursów a w szczególności Szkolnej Ligi Klas.

8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest zgodnie z procedurą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 na dany rok.

1) Wstępnej diagnozy potrzeb dokonują wychowawcy klas po konsultacji z rodzicami, uczącymi nauczycielami oraz obserwacji pracy dziecka w klasie. W oparciu o tę wiedzę oraz zapisy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej tworzone są Karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok,

2) indywidualnie dla każdego ucznia. Karta zawiera informacje, dotyczące udziału ucznia w konkretnych zajęciach. Kartę podpisuje rodzic dziecka.

3) Organizacja pomocy omawiana jest przez wychowawców na Zespole Opieki i Wychowania. Wtedy też  konsultowane i omawiane są konkretne przypadki współdziałania nauczyciela ,rodzica i ewentualnych specjalistów. zajęciach. Kartę podpisuje rodzic dziecka.

4) Organizacja pomocy omawiana jest przez wychowawców na Zespole Opieki i Wychowania. Wtedy tez konsultowane o omawiane są konkretne przypadku współdziałania,

5) Nasza wewnętrzna diagnoza potrzeb edukacyjnych pogłębiona jest poprzez współpracę z PPP nr 5 i organizowanie badań przesiewowych na terenie szkoły. Rok rocznie odbywają się badania przesiewowe gotowości szkolnej- klasy zerowe, trudności w nauce czytania i pisania – klasy I oraz badania w kierunku dysleksji – klasy IV.

6) W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole proponujemy uczniom udział w zajęciach wspomagających i rozwijających uzdolnienia. Zajęcia wspomagające:

 • Program edukacyjno-terapeutyczny „ Ortograffiti” dla klas I-III i IV VI
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia dla dzieci doświadczających przemocy- „ Trening pewności siebie”.

7) W szkole funkcjonuje sprawny system dotyczący realizacji zagadnień z zakresu wspomagania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej m.in. stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, zbiórki odzieży, przyborów szkolnych, zabezpieczanie bezpłatnych obiadów.

 

2.  Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

1)   Szkoła  współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w szczególności:

 • Urzędem Miasta Wrocławia (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),
 • Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejska (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),
 • Przedszkolem nr 115,
 • Szkołą Podstawową 91, 12, 45
 • Gimnazjum nr 19 i 20
 • ZSP-3 i ZSP4 oraz ZS-19
 • Radą Osiedla Wojnów – Strachocin i ZIM we Wrocławiu (w zakresie rewitalizacji parku miejskiego Wrocław Strachocin - etapy 2015-16),
 • Biblioteką publiczną,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5,

 

2)  W szkole wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról. Rodzice w naszej szkole traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami uczniów. Celem współpracy szkoły z rodzicami jest:

 • dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój ucznia,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w szkole planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania ucznia w szkole,
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku uczniom,
 • włączenie rodziców dzieci do życia klasy i szkoły,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

3) Absolwenci SP-53 są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

4) Działalność szkoły promowana jest w środowisku. Działania promocyjne obejmują:

 • prowadzenie strony internetowej szkoły http://www.sp53.wroc.pl/strona=strona_glowna
 • dbałość o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym,
 • organizacja uroczystości międzyszkolnych,
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w szkole w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o szkole (folder, gadżety z nadrukiem, logo szkoły itp.).

 

3.  Zarządzanie szkołą

1)  Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

2)  Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy szkoły oraz Rocznym Planie Pracy.

3) Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z uczniami, prowadzi skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją  podstawy programowej poprzez:

 • obserwacje, diagnozy, hospitacje, analizę dokumentacji i różne formy kontroli.
 • diagnozy osiągnięć edukacyjnych wychowanków- przestrzegane są terminy badań, dyrektor monitoruje rytmiczność i rzetelność badań;
 • prezentację umiejętności dzieci na uroczystościach, imprezach, konkursach, wystawach prac plastycznych, przedstawieniach teatralnych z udziałem dzieci,
 • hospitacje zajęć dydaktycznych, arkusze samooceny nauczycieli wskazują (dwa razy w roku).

 

VIII. MODEL ABSOLWENTA

Uczeń kończący naszą szkołę jest:

 1. Aktywny - chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę swoich możliwości.
 2. Ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Stara się poszerzać swoja wiedzę.
 3. Krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.
 4. Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka innych rozwiązań. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy.
 5. Otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Uczy się korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 6. Prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.
 7. Punktualny – dotrzymuje terminów, umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.
 8. Rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
 9. Tolerancyjny - szanujący odmienne poglądy i zachowania innych osób.

 

IX. PROMOCJA SZKOŁY

Podejmując działania mające na celu systematyczny rozwój placówki chcemy utrzymywać dotychczasowy kierunek działań, zmierzający do stworzenia uczniom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia w domu i w szkole. Promocję szkoły wyrażać będzie:

a) Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników szkoły;

b) Dbałość o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym;

c) Prowadzenie szkolnej kroniki;

d) Prowadzenie strony internetowej;

e) Dbałość o estetykę otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz budynku;

f)  Prezentowanie osiągnięć wychowanków (wiedzy i zdobytych umiejętności);

g) Prezentowanie zdolności i umiejętności artystycznych oraz sportowych w prezentowanych spektaklach teatralnych, występach artystycznych, konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych;

h) Udział uczniów w życiu środowiska lokalnego;

i) Udział dyrektora i kadry pedagogicznej w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wartości wychowania i kształcenia (udział w projektach lokalnych i międzynarodowych).

 

X. POLITYKA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. PROF. STEFANA BANACHA WE WROCŁAWIU

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki, zadania te wyznaczają kierunki planowane działania rozłożone na najbliższe lata. Nasza szkoła dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w życzliwej i przyjaznej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Nadrzędnym celem kadry pedagogicznej i pracowników naszej szkoły jest dbanie o wszechstronny i bezpieczny rozwój naszych wychowanków. Powyższe cele i zadania realizujemy poprzez:

 1. Stwarzanie szerokiej oferty edukacyjnej, która umożliwi naszym uczniom nabycie umiejętności niezbędnych młodemu człowiekowi w życiu;
 2. Zapewnienie wyspecjalizowanej i wykwalifikowanej kadry, która przygotuje uczniów do kolejnych etapów edukacji i świadomie podnoszącej swoje kwalifikacje;
 3. Profesjonalne i przyjazne kontakty z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 4. Stałe monitorowanie, analizowanie i ewaluowanie osiągnięć, potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców;
 5. Bezstronne, uczciwe i terminowe ocenianie postępów w nauce;
 6. Prowadzenie procesu lekcyjnego, który nie tylko wydobywa, ale i rozwija talenty dziecka, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur;
 7. Ciągłe poszerzanie zakresu stosowanych systemów informatycznych wspomagających pracę dydaktyczna i funkcję informacyjną szkoły;
 8. Dbanie o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, zaplecza socjalnego i rekreacyjno-sportowego szkoły, które zapewnia warunki dla wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Deklarujemy pełną realizację powyższych celów oraz podejmowanie wszelkich starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha do wymagań i oczekiwań lokalnego środowiska.

                                                                                                                                                      

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )