START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 115 WE WROCŁAWIU

na lata 2015 - 2020

 

„...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość,

jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.”

 

Janusz Korczak

 

I .PODSTAWA PRAWNA

 

Niniejsza Koncepcja Pracy Przedszkola (NPP) opracowana została na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( DZ.U.Nr 168, ze zm.);

 • Ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego;

 • Statutu Przedszkola;

 • Koncepcji pracy Dyrektora ZSP-11 (cz. dot. P-115) na lata 2015-2020.

 

II. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej nauczycieli, wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników ewaluacji wewnętrznej i opinii rodziców.Tworząc dokument uwzględniono: potrzeby rodziców, dzieci, nauczycieli, bazę materialną, potencjał środowiska lokalnego a także przepisy oświatowe. Koncepcja jest dostępna dla pracowników przedszkola (w bibliotece szkolnej), rodziców (kącik dla rodziców) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej ZSP-11 (cz. dot. P-115) http://www.sp53.wroc.pl. Każdego roku Koncepcja podlegać będzie ewaluacji.

 

III. CELE STRATEGICZNE

 1. Tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy przedszkola;

 2. Uczenie dzieci samodzielności w działaniu i myśleniu;

 3. Rozwijanie umiejętności społecznych w relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 4. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, do doświadczania, uczenia się i rozwijania uzdolnień;

 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;

 6. Tworzenie rodzicom warunków do bycia partnerami przedszkola w realizacji zadań określonych w koncepcji;

 7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 115 zlokalizowane jest przy ul. Strachocińskiej 155-157 na osiedlu Strachocin-Wojnów we Wrocławiu. Przedszkole jest 5 – oddziałową publiczną placówką, prowadzi  nieodpłatną  działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego. To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, domową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Przedszkole mieści się nowoczesnym, parterowym obiekcie oddanym do użytku w 2006  roku. W przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, wyposażone są w potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble są dostosowane do wieku dzieci. Szatnie dla dzieci podzielone są na dwie części, osobno znajduje się szatnia dla dzieci młodszych oraz osobna dla starszych. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Dzieci przedszkolne spożywają posiłki w stołówce, która znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 53, w godzinach zgodnych z ,,Ramowym rozkładem dnia”. Posiłki dla dzieci przedszkolnych przygotowywane są przez firmę cateringową wyławianą corocznie w wyniku przetargu nieograniczonego na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Dyrekcja dba aby przygotowywane posiłki były smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane. Wszystkie uroczystości odbywają się na obszernym ,,forum” (duży hol), gdzie dzieci mogą być podziwiane podczas występów przez rodziców i publiczność.

 

V. NASZA WIZJA                                                                                                                                                  

Wizja przedszkola to konieczność stworzenia każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości. Nasi wychowankowie potrafią godnie żyć: odpowiedzialnie, uczciwie, szanując drugiego człowieka. Potrafią zauważać piękno kultury i tradycji regionu, w którym żyją i wzrastają na dorosłych ludzi. Nasi absolwenci mają zaszczepiony szacunek dla dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny.

Szczegółowe założenia wizji:

 1. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku,

 2. Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 3. Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach wychowanków, przekazując im wiedzę i kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości,

 4. Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami.

 5. Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.

 6. Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.

 7. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.

 8. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.

 9. Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel – dziecko; nauczyciel – rodzic; rodzic - dziecko.

   

VI. NASZA MISJA

Misją naszego przedszkola jest stworzenie miejsca przyjaznemu dziecku, rodzicom i środowisku. To miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość. Zabezpieczanie wychowankom warunków do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata, uczenie wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżnianie dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dawanie wsparcia dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Zapewnianie dziecku poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Otwarcie się na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców jako równoprawnych partnerów, wspieranie ich w procesie wychowawczym.

 

Szczegółowe założenia misji:

 1. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.

 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na wysokim poziomie, z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.

 3. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

 4. Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania oraz propagując otwartość przedszkola wobec rodziców i potencjalnych „klientów”, uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku. 

 5. Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz na dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci.

 6. Przedszkole jest estetyczne, jasne, wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce do zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku.  Dzieci  korzystają z bezpiecznego,  przedszkolnego  placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe.

 

VII. ORGANIZACJA PRACY W PLACÓWCE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

       a. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa oraz Gminy Wrocław.

b. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

       c. Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

d. Przedszkole pracuje w oparciu o program ,,Przygoda z uśmiechem” Bożeny Gadzimirskiej, WSiP – Program wychowania     przedszkolnego –  ISBN 978-83-02-15-387-7-, dzieci 3-4 letnie; ,,Przygoda z uśmiechem”  Bożeny Gadzimirskiej, WSiP – Program wychowania przedszkolnego –  ISBN 978-83-02-14212-3- grupa IV (5-latki), grupa III dzieci 5- letnie: „Tropiciele” BeataGawiorska, Emilia Raczek,ISBN 978-83-02-13666-5 WSiP oraz inne programy wspierające:

 

 • program adaptacyjny, który pozwala dzieciom, przed ukończeniem trzech lat poznać walory życia przedszkolnego. Przyszli kandydaci do przedszkola mogą oglądać spektakle teatralne, uczestniczyć w zabawach przedszkolnych, uroczystościach, spędzać wspólnie czas w ogrodzie przedszkolnym, jeszcze z mamą ale wspólnie ze społecznością przedszkolną, uczestniczyć w dniach otwartych placówki. te wczesne kontakty pobudzają w dzieciach pozytywne emocje, nie czują zagrożenia przed nieznanym bo doświadczają wyśmienitej zabawy i chcą tu wrócić.

 • ,,Cały Wrocław czyta’ - projekt „Cały Wrocław czyta” ma na celu propagowanie czytania  wśród dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek oświatowych i samych wrocławian. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.  Celem projektu jest  promowanie  Wrocławia jako europejskiej stolicy kultury 2016 w kontekście  rozwijania  i propagowania idei czytania wśród dzieci i młodzieży w Polsce i w europie. projekt „Cały Wrocław czyta” został poszerzony o bookcrosing, czyli tzw. uwalnianie książeczek – tworzenie  bajkowych półeczek i bajkowych ławeczek. W oparciu o założenia projektu powstała na terenie naszego przedszkola bajkowa półeczka, z której każde dziecko może brać książeczki do przeczytania oraz przynieść swoje już przeczytane – uwalnianie książeczek

 • promocja zdrowia - przedszkole należy do wrocławskiej sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie od 2008 roku. w roku 2012 przedszkole dołączyło do dolnośląskiej sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie. Szeroko zakrojone działanie prozdrowotne mają na celu ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie uczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. okres przedszkolny szczególnie sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na ich aktywność ruchową i wrodzoną ciekawość świata.

 • program pod hasłem „wiem co pije i jem” - w ramach tego programu realizowane są inne projekty:

 • zdrowi chłopcy i dziewczynki bo zjadają witaminki – zachęcanie dzieci do zjadania owoców i warzyw po przez różnego rodzaju działania: owocowo- warzywne kanapki, owoc  lub warzywo do chrupania każdego dnia, bogaty asortyment surówek na obiad, picie wody zamiast sztucznie słodzonych soków, samodzielne wykonanie soku jabłkowo-marchewkowego.

 • wiedzą to mali i duzi, że zdrowie zaczyna się w buzi - przeciwdziałanie powstawaniu próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym między innymi poprzez udział w akademii aquafresh, poprzez prawidłowe odżywianie oraz odpowiednią higienę jamy ustnej.

 • bezpieczny przedszkolak spotkania z przedstawicielami: straży miejskiej, policji straży pożarnej. wychowanie zdrowotne to również kształcenie czynnych postaw wobec bezpieczeństwa.

 • wesoły i zdrowy przedszkolak - zimowa i letnia spartakiada przedszkolaka, festiwal zdrowia, codzienne zajęcia ruchowe, gimnastyka korekcyjna i gimnastyka artystyczna, pobyt na świeżym powietrzu jako kształcenie czynnych postaw wobec zdrowia: hartowanie, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 • „Każde dziecko może być artystą”- program autorski-  umożliwianie dzieciom odnoszenie sukcesu w dziedzinach zgodnych z ich zamiłowaniami, zainteresowaniami ( w plastyce, w teatrze, w literaturze, w gimnastyce artystycznej, w muzyce itd.).

 • „Nasz mały teatrzyk” –projekt umożliwiający odgrywanie ról, tworzenie scenek teatralnych, stałe obcowanie z literaturą, teatrem.

 • „ Wrocław – moja mała ojczyzna” – program kształtujący postawy patriotyczne, budujący poczucie tożsamości lokalnej i globalnej – „jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

 • Edukacja globalna-  jesteśmy obywatelami świata, spotkania z cudzoziemcami, oglądanie filmów z podróży do różnych zakątków świata, poznawanie kultury i tradycji innych krajów a nawet kontynentów.

 • Cykliczne spotkania z „grupami teatralnymi”, słuchanie koncertów muzycznych.

    

2. Procesy zachodzące w przedszkolu:

a. Procesy zachodzące przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy,

b. W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci,

c. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań,

d. W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem:

 

 • gry i zabawy z elementami  języka angielskiego,

 • zabawy muzyczno-taneczne,

 • muzykoterapię,

 • gry i zabawy teatralno- sceniczne,

 • zabawy ruchowo- plastyczne,

 • gry i zabawy ruchowo-matematyczne,

 • gimnastyka artystyczną,

 • basen,

 • zabawy ruchowo –rytmiczne.

 • dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 • stały kontakt i współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5.

   

3.Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 1. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w szczególności:

 • Urzędem Miasta Wrocławia (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),

 • Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejska (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),

 • Szkołą Podstawową nr 53,

 • Radą Osiedla Wojnów – Strachocin i ZIM we Wrocławiu (w zakresie rewitalizacji parku miejskiego Wrocław Strachocin - etapy 2015-16),

 • Biblioteką publiczną,

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5,

 • Przedszkolem nr 54, 21, 68 we Wrocławiu,

 • Szkołą Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim,

 • Placówkami niepublicznymi osiedla Wojnów i Strachocin.

 • w przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról. Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

 • wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,

 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 • absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

 • działalność przedszkola promowana jest w środowisku. Działania promocyjne obejmują:

 • prowadzenie strony internetowej przedszkola http://www.sp53.wroc.pl/strona=Informacje

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 • organizacja uroczystości między przedszkolnych

 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 • dzieci co roku biorą udział w miejskich konkursach takich jak: Festiwal Śpiewających Przedszkolaków – Centrum Kultury Agora, Taneczna Gala Przedszkolak, Wrocławski Festiwal Tańczących Przedszkolaków, Tańczące Maluszki, Rajd Smoka Strachoty, Mali Przyjaciele Pitagorasa – rozgrywki matematyczne, Ruch, muzyka to ciekawa gimnastyka, Rozśpiewana Europa, British Junior Show – prezentacje językowa,

 • co roku odbywają się dni otwarte przedszkola,

 • przedszkole prezentuje się na forum miasta z okazji Dnia Przedszkolaka

 • przedszkole prezentuje swoje umiejętności na festynach osiedlowych i parafialnych,

 • przedszkole prezentuje wytwory dziecięce na wielu konkursach miejskich i ogólnopolskich.

   

4. Zarządzanie przedszkolem:

 1. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 2. Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola oraz Rocznym Planie Pracy.

 3. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi, prowadzi skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją  podstawy programowej poprzez:

 • obserwacje, diagnozy, hospitacje, analizę dokumentacji i różne formy kontroli.

 • diagnozy osiągnięć edukacyjnych wychowanków- przestrzegane są terminy badań, dyrektor monitoruje rytmiczność i rzetelność badań;

 • prezentację umiejętności dzieci na uroczystościach, imprezach, konkursach, wystawach prac plastycznych, przedstawieniach teatralnych z udziałem dzieci,

 • hospitacje zajęć dydaktycznych, arkusze samooceny nauczycieli wskazują (dwa razy w roku).

 

VIII. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia wykazując:

 1. Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

 2. Zainteresowanie treściami nauczania,

 3. Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

 4. Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

 5. Umiejętność współpracy w grupie,

 6. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 7. Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

 8. Samodzielność

 9. Odporność na stres -
   posiada:
  - zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się z nimi w zrozumiały dla wszystkich sposób,
  - wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
  -  samodzielność podstawową wiedzę o świecie,
   umie:
  - cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
  - posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer),
   rozumie, zna, przestrzega:
  - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
  - zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  - zasady kultury współżycia, postępowania zgodnie z tymi zasadami,
  - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
  - potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną,
   nie obawia się:
  - występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
  - chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
  - wykazywać inicjatywę w działaniu,
  - wyrażania własnych uczuć.

 

IX. PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Podejmując działania mające na celu systematyczny rozwój placówki chcemy utrzymywać dotychczasowy kierunek działań, zmierzający do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu. Promocję przedszkola wyrażać będzie:

 1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;

 2. Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;

 3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej;

 4. Prowadzenie strony internetowej http://www.sp53.wroc.pl;

 5. Dbałość o estetykę otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz budynku;

 6. Informowanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej w życiu dziecka podczas spotkań adaptacyjnych;

 7. Prezentowanie osiągnięć dzieci (wiedzy i zdobytych umiejętności);

 8. Prezentowanie zdolności i umiejętności artystycznych oraz sportowych w prezentowanych spektaklach teatralnych, występach artystycznych, konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych;

 9. Udział dzieci w życiu środowiska lokalnego;

 10. Udział dyrektora i kadry pedagogicznej w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wartości wychowania przedszkolnego (udział w projektach lokalnych i międzynarodowych).

 

X. POLITYKA JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA NR 115 WE WROCŁAWIU

Funkcjonowanie Przedszkola nr 115 we Wrocławiu wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki, zadania te wyznaczają kierunki planowane działania rozłożone na najbliższe lata:

 1. W przedszkolu najważniejszym priorytetem jest dobro i podmiotowość dziecka. Stwarzamy wychowankom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowując do dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym.

 2. Przedszkole dysponuje dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną, realizującą ścieżki awansu zawodowego, a także podnoszącą kwalifikacje zawodowe zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami rozwojowymi placówki.

 3. Placówka  pracuje  w oparciu o wybrane przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz innowacje programowe przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 4. Nauczyciele przedszkola współpracując w zespołach zadaniowych  uaktywniają swój potencjał dzieląc się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

 5. Wiedza, doświadczenie i pasje pracowników służą rozwojowi przedszkola.

 6. Placówka  współpracuje  z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz ośrodkami pomocy społecznej, mogącymi udzielić wsparcia rodzinie.

 7. Rodzice są naszymi partnerami w działaniach określających koncepcję rozwoju placówki, a także w tworzeniu i modyfikacji programu wychowawczego.

 8. Przedszkole poszukuje sprzymierzeńców wśród różnorodnych placówek oświatowych, instytucji, firm, rodziców wychowanków, mediów, aby realizować swoje zadania oraz podejmowane wyzwania edukacyjne, innowacyjne, promocyjne, organizacyjne.

 9. Baza przedszkola oraz ogród są ustawicznie modernizowane, dostosowywane do potrzeb edukacyjnych w zakresie  wychowania fizyczno -  zdrowotnego, przyrodniczego, rekreacji.

 10. Opracowana koncepcja pracy przedszkola będzie wymagała współdziałania z kadrą pedagogiczną,  rodzicami wychowanków, z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, a także instytucjami lokalnymi mogącymi udzielić jej wsparcia.

 

 

 

Koncepcja przyjęta została do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2015 r.

 

                      oraz zaopiniowana została przez Radę Rodziców w dniu 25 września 2015 r.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )