Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest w naszej szkole w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną w gabinecie profilaktyki.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkole podstawowej ma na celu:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.

Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

 • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) – ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
 • profilaktyka wtórna (drugorzędową) – dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;
 • profilaktyka trzeciorzędowaporadnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.

W założeniach do systemu zapisano także udział pielęgniarki w planowaniu, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej w szkole i tworzeniu szkoły promującej zdrowie. Przyjęto także, że profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna być powiązana z programami profilaktyki i promocji zdrowia w szkole oraz realizowana w ścisłej współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów.

Takie szerokie podejście do rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów zakłada Światowa Organizacja Zdrowia, która wymienia osiem elementów programu promocji zdrowia w szkole:

 • edukacja zdrowotna,
 • wychowanie fizyczne i rekreacja,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami,
 • posiłki szkolne,
 • działania w zakresie promocji zdrowia w odniesieniu do pracowników szkoły,
 • poradnictwo i pomoc psychologiczna,
 • sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne szkoły,
 • współpraca z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Podstawy prawne realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz następujących aktów wykonawczych: 

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.  w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133),
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1144, z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ( Dz. U. Nr 237, poz. 2018 z późn. zm.), 
5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia ( Dz. U. Nr 139, poz. 1134).

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują:

1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 
2. lekarz dentysta - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 
3. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna –w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wykaz gwarantowanych świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji określają następujące  załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 139, poz. 1139): 

1. Załącznik nr 1: Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji – w którym określono, między innymi, warunki, zakres i częstotliwość badań profilaktycznych uczniów;
2. Załącznik nr 4:  Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji – w którym określono warunki, zakres i częstotliwość świadczeń pielęgniarki albo higienistki szkolnej.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )