START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest w naszej szkole w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną w gabinecie profilaktyki.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkole podstawowej ma na celu:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.

Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

 • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) – ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
 • profilaktyka wtórna (drugorzędową) – dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;
 • profilaktyka trzeciorzędowaporadnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.

W założeniach do systemu zapisano także udział pielęgniarki w planowaniu, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej w szkole i tworzeniu szkoły promującej zdrowie. Przyjęto także, że profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna być powiązana z programami profilaktyki i promocji zdrowia w szkole oraz realizowana w ścisłej współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów.

Takie szerokie podejście do rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów zakłada Światowa Organizacja Zdrowia, która wymienia osiem elementów programu promocji zdrowia w szkole:

 • edukacja zdrowotna,
 • wychowanie fizyczne i rekreacja,
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami,
 • posiłki szkolne,
 • działania w zakresie promocji zdrowia w odniesieniu do pracowników szkoły,
 • poradnictwo i pomoc psychologiczna,
 • sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne szkoły,
 • współpraca z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Podstawy prawne realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz następujących aktów wykonawczych: 

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.  w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139, poz. 1133),
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1144, z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ( Dz. U. Nr 237, poz. 2018 z późn. zm.), 
5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia ( Dz. U. Nr 139, poz. 1134).

Zgodnie z przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują:

1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 
2. lekarz dentysta - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 
3. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna –w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wykaz gwarantowanych świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji określają następujące  załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 139, poz. 1139): 

1. Załącznik nr 1: Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji – w którym określono, między innymi, warunki, zakres i częstotliwość badań profilaktycznych uczniów;
2. Załącznik nr 4:  Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji – w którym określono warunki, zakres i częstotliwość świadczeń pielęgniarki albo higienistki szkolnej.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )