START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Promocja zdrowia

 

 

 

 

 

" Aktywnie i zdrowo" to autorski program naszej szkoły na lata 2015-2017.

Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie od początku. To kolejna edycja czyli następne trzy lata. W programie uwzględnione zostały konkretne zadania  wynikające z priorytetu, którym jest dla nas zdrowie dziecka.

 

Cel ogólny programu " Aktywnie i zdrowo" :

Zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej.

 

Cele szczegółowe :

 • Kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających
  zdrowiu, jego poprawie i ochronie.

 • Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych .

 • Doskonalenie kompetencji społecznych dziecka.

 • Włączanie rodziców i społeczność lokalną w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Propagowanie zespołowych dyscyplin sportowych, jako formy integrującej zespoły klasowe – szkolne turnieje sportowe.

 • Uatrakcyjnianie oferty zajęć sportowych.

 • Doskonalenie umiejętności podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla zdrowia.

 • Motywowanie do wszechstronnego rozwoju.

 • Kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych.

 • Kontynuowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego.

 

 4. ZADANIA DO REALIZACJI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Lp

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Doposażenie placówki w sprzęt sportowy.

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

uczniowie

dyrektor

na bieżąco

2.

Międzyszkolne warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”.

Udział koordynatora w prowadzeniu warsztatów.

Uczniowie

koordynator

IX

3.

Kampania zdrowotna dotycząca nadwagi i otyłości oraz zaburzeń odżywiania.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów, gazetki tematyczne, konkursy, badania przesiewowe w klasach I, III, V.

uczniowie

koordynator, nauczyciele, specjaliści z Centrum Zaburzeń Odżywiania, pielęgniarka

X-III

4.

Projekt - „ Mój zestaw ćwiczeń na dobrą kondycję”.

Cykliczne zajęcia prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego.

uczniowie

nauczyciele w-f

Cały rok

5.

Program- „W-f z klasą”.

Cykliczne zajęcia sportowe.

uczniowie

nauczyciele w-f

IX-V

6.

Zawody sportowe „Z jajem na wesoło”- kolejne edycje.

Rywalizacja sportowa dla klas I-III.

uczniowie

nauczyciele klas I-III

IV-V

7.

Mały mistrz”.

Zajęcia sportowe.

Uczniowie z klas I- III

nauczyciele w-f

IX-V

8.

Sprawny Dolnoślązaczek”.

Zajęcia sportowe.

Uczniowie z klas IV -VI

nauczyciele w-g

IX-V

9.

Liga klas „ Zdrowo bo sportowo”.

Międzyklasowa rywalizacja dotycząca wiedzy o zdrowiu.

Uczniowie klas IV -VI

opiekun Ligi Klas

cały rok

10.

Program - „Trzymaj się prosto”.

Kampania informacyjna na

temat programu,

realizowanego przez miasto Wrocław.

rodzice

koordynator

cały rok

11.

Szkolny projekt - „ Dzień sportu”.

Zawody sportowe.

Uczniowie klas I

nauczyciel klasy I a i trener klubu sportowego Wratislavia Andrzej Samołyk

czerwiec

12.

Turniej piłkarski im. prof. Stefana Banacha.

Zawody sportowe.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciele wf-u

czerwiec

13.

Aktywne przerwy”- szkolny projekt sportowy.

Rozgrywki sportowe podczas „dużych” przerw międzylekcyjnych.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciele wf-u

cały rok

14.

Aktywnie w terenie”- koło turystyczne.

Wycieczki i spacery połączone z poznawaniem najbliższej okolicy.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciel

cały rokZDROWE ODŻYWIANIELp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Współpraca z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w ramach programu „Szkoła w formie - Uczeń w formie”.

Udział w kampaniach , akcjach, szkoleniach,

warsztatach.

uczniowie, nauczyciele, rodzice

koordynator

Cały rok

2.

Program ARR - „Szklanka mleka”.

Dostarczanie dzieciom produktów mlecznych zgodnie z umową.

uczniowie

intendent, wychowawcy klas

Cały rok

3.

Program - ”Mam kota na punkcie mleka”.

Warsztaty i konkursy w oparciu o założenia programu.

uczniowie klas II i III

koordynator, nauczyciele

IV-V

4.

Program - ”Dzieciaki mleczaki”.

Warsztaty i konkursy zgodnie z założeniami programu.

uczniowie klas „0” i I

koordynator, nauczyciele

IV-V

5.

Jem zdrowo i kolorowo” i „Śniadanie daje moc”- szkolny projekt realizowany we współpracy z Klubem Aktywnych Kobiet z Rady Osiedla

Warsztaty kulinarne i wspólne zjadanie drugiego śniadania w klasach .

uczniowie

nauczyciele, koordynator

XI

6.

Szkolna kampania edukacyjna „Wiem, co jem”.

Prezentacja multimedialna zakończona quizem.

uczniowie

koordynator

X-XI

7.

Przepis na zdrowie”

Konkurs plastyczny i literacki.

uczniowie

koordynator, nauczyciele

III

8.

Monitorowanie jakości produktów sprzedawanych w szkole.

Współpraca z ajentem sklepiku szkolnego, akcje inicjowane przez ajenta sklepiku: np. „Marchewkowe wtorki„ (owoce lub warzywa dodawane są bezpłatnie do każdego zakupu).

uczniowie

koordynator, ajent sklepiku szkolnego

Cały rok

9.

Monitorowanie jakości żywienia w stołówce szkolnej.

Współpraca z firmą cateringową.

uczniowie

Dyrektor, intendent

Cały rokBEZPIECZEŃSTWOL.p

zadanie do realizacji

sposób realizacji

odbiorca

realizator

termin

1.

Bezpieczna droga do szkoły”.

Cykl zajęć prowadzonych z udziałem przedstawicieli policji – Wydział Ruchu Drogowego.

uczniowie klas I-IV

Policja., koordynator

IX-X

2.

Bezpieczny uczeń”.

Cykl zajęć prowadzonych przez przedstawiciela Straży Miejskiej – Sekcja Szkolna.

uczniowie klas I-V

Straż Miejska, koordynator

IX-X

3.

Szkolna kampania edukacyjna Dni dla bezpieczeństwa”.

Warsztaty, konkursy, prezentacje multimedialne na temat bezpieczeństwa na drodze, w wodzie , w domu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

uczniowie

nauczyciele, zaproszeni goście- lekarz, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej

VI

4.

Kampania edukacyjna

Nie pal przy mnie, proszę!„

Cykl 5 zajęć w oparciu o program edukacji antytytoniowej.

uczniowie

klas I-III

koordynator, nauczyciele

III-IV

5.

Trening pewności siebie”.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, doświadcza-

jących przemocy.

uczniowie

pedagog szkolny

W zależno-ści od potrzeb

6.

Cukierki”- program profilaktyczny.

Zajęcia warsztatowe prowadzone w świetlicy.

uczniowie

nauczyciel świetlicy

Cały rok

7.

Przekazanie i utrwalanie wiedzy na temat konsekwencji naruszania norm społecznych.

Spotkanie z przedstawicielami policji, debata.

uczniowie klas VI

przedstawiciel Policji- Wydział ds. Nieletnich-Komisariat Osiedle, koordynator

XI

8.

Szkolny projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w sieci”.

Zajęcia w oparciu o prezentacje multimedialne.

uczniowie

nauczyciel informatyki,

nauczyciele

V

9.

Program „Spójrz inaczej”.

Realizacja elementów programu, dotyczących radzenia sobie ze stresem i sposobami rozwiązywania konfliktów.

uczniowie

 

Wychowawcy, pedagog

II-III


KLIMAT SPOŁECZNY SZKOŁYLp

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Adaptacja dziecka do warunków szkolnych- integracja zespołów klasowych.

Zajęcia integracyjne w klasach.

uczniowie klas I

wychowawcy

IX

2.

Tworzenie warunków do działalności uczniowskiej w szkole.

Demokratyczne wybory do samorządu szkolnego.

uczniowie

opiekun samorządu szkolnego

IX

3

Udział społeczności szkolnej w akcjach charytatywnych: „ Góra grosza”, „ Szkoło, pomóż i Ty”, „ Nakrętki”, „ Zakręcona szkoła”. „Pola nadziei” i inne.

Zbieranie pieniędzy, nakrętek, słodyczy, udział w konkursach, współpraca z Wrocławskim hospicjum dla Dzieci.

Uczniowie,rodzice

opiekun szkolnego wolontariatu, opiekun samorządu szkolnego, pedagog, nauczyciele

cały rok

4.

Dzień życzliwości”.

Przygotowanie plakatów z hasłami i kartek z podziękowaniami dla życzliwych ze szkoły i z klasy.

Rozmowy w klasach na temat możliwości ubiegania się o szkolną nagrodę :„Krasnala Życzliwka”.

uczniowie

nauczyciele

21.XI

5.

Dzień tolerancji”.

Apel samorządu szkolnego, konkurs literacki, wystawa prac plastycznych.

uczniowie

opiekun samorządu szkolnego, nauczyciele

16.XI

6.

Akademia Jana Brzechwy”- projekt artystyczny mający na celu integrowanie zespołów klasowych, przeciwdziałanie przemocy i wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości .

 

Przygotowanie przedstawienia w oparciu o wybrane teksty Jana Brzechwy.

Uczniowie klas IV

nauczyciele, pedagog

cały rok

7.

Integrowanie społeczności szkolnej.

Organizowanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych wg harmonogramu, wynikającego z Planu Szkoły np. „Dzień patrona”, „Dzień otwarty szkoły”. „Święto pieczonego ziemniaka”, Jarmark Bożonarodzeniowyi inne.

Uczniowie, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

zgodnie z Planem Pracy Szkoły na dany rok szkolny

8.

Zapewnienie uczniom optymalnych warunków do pracy i wypoczynku.

Bieżące remonty i usprawnienia, doposażanie sal i gabinetów terapeutycznych, utrzymywanie w czystości boiska i placów zabaw, zapewnianie optymalnej opieki w świetlicy szkolnej, dbałość i estetykę i czystość w klasach i na szkolnych korytarzach.

uczniowie

Dyrektor, kierownik administracyjny, konserwator, personel pomocniczy.

cały rok

 

 

,,NASZE PIERWSZE KROKI PO ZDROWIE”

 

AUTORSKI PROGRAM  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE

NA LATA 2011-2014

 

 

 1. 1.      CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

Cel ogólny

 • Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród wychowanków oraz promowanie zasad warunkujących ich bezpieczeństwo.

 

Cele szczegółowe

 • Kształtowanie zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających
  zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
 • Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 • Promowanie zasad fair play.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wypadków i urazów oraz ich przyczyn i skutków.
 • Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowaniom agresywnym.
 • Motywowanie do wszechstronnego rozwoju,
 • Umożliwianie badania, doświadczania, działania,
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz wspomaganie dążenia do osiągania celów,
 • Motywowanie do samorealizacji.
 • Kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych związanych z odżywianiem, by w efekcie stały się nawykami.

 

Nasze kroki po zdrowie

Program promocji zdrowia w SP 53

aneks do PZ

 

„Zdrowo i sportowo

cd. „Naszych pierwszych kroków po zdrowie”

program promocji zdrowia w roku szkolnym 2014/2015

semestr I

 

 Kontynuując działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia w ramach zadań szkoły należącej do

Sieci Wrocławskich Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie weźmiemy udział

w następujących akcjach , konkursach i programach.:

 

Szklanka mleka”całoroczny ,propagujący właściwe nawyki żywieniowe, realizowany w klasach I-III.

Dzieciaki mleczaki” - program opracowany przez Polską Izbę Mleka dla klas zerowych i przedszkola.

Mam kota na punkcie mleka”- program dla klas III-IV

Aktywna szkoła – aktywny uczeń”- ogólnopolski konkurs promujący zasady zdrowego stylu życia.

Reaktywacja sklepiku szkolnego – konsultacje z Radą Rodziców w sprawie asortymentu, opracowanie potrzeb, wprowadzenie owocowo-warzywnych dni w szkole ( owoce i warzywa bezpłatnie dodawane do zakupu), konsultacje z przedstawicielem Wydziału Zdrowia- koordynatorem programu „ Uczeń w formie”

Liga klas pod hasłem „ Zdrowo bo sportowo” - całoroczne działania w ramach rywalizacji międzyklasowej.

 

Szczegółowy plan działań:

 

Wrzesień

 

 1. Kampania edukacyjna „ Bezpieczny uczeńz udziałem Straży Miejskiej

 2. Kampania edukacyjna „ Bądź przezorny na drodze” prowadzona przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego

 3. Zajęcia warsztatowe w klasie V a – „Stop agresji”- doskonalenie kompetencji społecznych, poprawa relacji w grupie, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 4. Jak dbać o kondycje fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?'- przeprowadzenie sondażu wśród uczniów i rodziców, przygotowanie plakatów na temat zdrowego odżywiania – klasy IV -VI , prace plastyczne „ Ruch to zdrowie „ - klasy I-III

 5. Bezpieczeństwo na drodze i nie tylko”- zajęcia dla klasy II a przeprowadzone przez policjantów w Komisariacie Fabryczna .

  Jak pracuje pies policyjny? - pokaz i pogadanka.

październik

 

 1. 25.10.2014 r – udział w VI Międzyszkolnych warsztatach Promocji Zdrowia - „ Bądź przyjacielem swojego zdrowia”- uczniowie klas V-tych

 2. Warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli : 15 i 29 październik 2014 r

 3. Kampania edukacyjna dla klas I-VI : „Zdrowie na talerzu w zgodzie

  z piramidą żywienia”- prezentacja multimedialna , debata, test wiedzy, prace plastyczne.- 27,28,29.październik.2014 r

 4. Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” - cykliczne zajęcia przeprowadzone w czasie zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie proponując swoje ulubione ćwiczenia uczą innych ,jak ćwiczyć.

   

Listopad

 

 1. Szkolny konkurs na poradnik: „ Zdrowy i ciekawy wypoczynek”- technika dowolna ( prace plastyczne i literackie).

 2. Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” - cykliczne zajęcia przeprowadzone w czasie zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie proponując swoje ulubione ćwiczenia uczą innych ,jak ćwiczyć cd.

Grudzień

 

 1. Dzień ruch w szkole”- zajęcia ruchowe we wszystkich klasach, połączone

  z przeprowadzeniem testu wydolności.

 2. 04.12.2014 r- udział koordynatora ds. promocji zdrowia w III konferencji szkoleniowej:

  O profilaktyce zdrowotnej i komunikacji interpersonalnej – nowe metody , sprawdzone rozwiązania.”

 3. Jedz na zdrowie”- szkolna kampania edukacyjna , połączona z konkursem prac plastycznych i wystawą.

 4. Konsumenckie ABC”- opracowanie gazetki informacyjnej pod hasłem: „ Czy zdrowo żyjemy”, w której zawarta będzie podstawowa wiedza związana z umiejętnością wyboru zdrowych produktów.

 

 

 

 

 

 

Koordynator programu: Elżbieta Kołeńska

Konferencja związana z Promocją Zdrowia.

       W dniu 9.12.2016, odbyła się konferencja poświęcona Zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz choroba przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w szkołach, konferencja miała za zadanie przekazać informację koordynatora promocji zdrowia jak zachować równowagę pomiędzy żywieniem dzieci w szkołach i aktywnością fizyczna. Projekt został współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Na konferencji reprezentował nasza szkole Bartosz Szostak nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny za koordynację promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 53.

 

                                

Autor: B.S

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )