Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Promocja zdrowia

 

 

 

 

 

" Aktywnie i zdrowo" to autorski program naszej szkoły na lata 2015-2017.

Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie od początku. To kolejna edycja czyli następne trzy lata. W programie uwzględnione zostały konkretne zadania  wynikające z priorytetu, którym jest dla nas zdrowie dziecka.

 

Cel ogólny programu " Aktywnie i zdrowo" :

Zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej.

 

Cele szczegółowe :

 • Kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających
  zdrowiu, jego poprawie i ochronie.

 • Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych .

 • Doskonalenie kompetencji społecznych dziecka.

 • Włączanie rodziców i społeczność lokalną w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Propagowanie zespołowych dyscyplin sportowych, jako formy integrującej zespoły klasowe – szkolne turnieje sportowe.

 • Uatrakcyjnianie oferty zajęć sportowych.

 • Doskonalenie umiejętności podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla zdrowia.

 • Motywowanie do wszechstronnego rozwoju.

 • Kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych.

 • Kontynuowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego.

 

 4. ZADANIA DO REALIZACJI

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Lp

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Doposażenie placówki w sprzęt sportowy.

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

uczniowie

dyrektor

na bieżąco

2.

Międzyszkolne warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”.

Udział koordynatora w prowadzeniu warsztatów.

Uczniowie

koordynator

IX

3.

Kampania zdrowotna dotycząca nadwagi i otyłości oraz zaburzeń odżywiania.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów, gazetki tematyczne, konkursy, badania przesiewowe w klasach I, III, V.

uczniowie

koordynator, nauczyciele, specjaliści z Centrum Zaburzeń Odżywiania, pielęgniarka

X-III

4.

Projekt - „ Mój zestaw ćwiczeń na dobrą kondycję”.

Cykliczne zajęcia prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego.

uczniowie

nauczyciele w-f

Cały rok

5.

Program- „W-f z klasą”.

Cykliczne zajęcia sportowe.

uczniowie

nauczyciele w-f

IX-V

6.

Zawody sportowe „Z jajem na wesoło”- kolejne edycje.

Rywalizacja sportowa dla klas I-III.

uczniowie

nauczyciele klas I-III

IV-V

7.

Mały mistrz”.

Zajęcia sportowe.

Uczniowie z klas I- III

nauczyciele w-f

IX-V

8.

Sprawny Dolnoślązaczek”.

Zajęcia sportowe.

Uczniowie z klas IV -VI

nauczyciele w-g

IX-V

9.

Liga klas „ Zdrowo bo sportowo”.

Międzyklasowa rywalizacja dotycząca wiedzy o zdrowiu.

Uczniowie klas IV -VI

opiekun Ligi Klas

cały rok

10.

Program - „Trzymaj się prosto”.

Kampania informacyjna na

temat programu,

realizowanego przez miasto Wrocław.

rodzice

koordynator

cały rok

11.

Szkolny projekt - „ Dzień sportu”.

Zawody sportowe.

Uczniowie klas I

nauczyciel klasy I a i trener klubu sportowego Wratislavia Andrzej Samołyk

czerwiec

12.

Turniej piłkarski im. prof. Stefana Banacha.

Zawody sportowe.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciele wf-u

czerwiec

13.

Aktywne przerwy”- szkolny projekt sportowy.

Rozgrywki sportowe podczas „dużych” przerw międzylekcyjnych.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciele wf-u

cały rok

14.

Aktywnie w terenie”- koło turystyczne.

Wycieczki i spacery połączone z poznawaniem najbliższej okolicy.

Uczniowie kl. IV-VI

nauczyciel

cały rokZDROWE ODŻYWIANIELp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Współpraca z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w ramach programu „Szkoła w formie - Uczeń w formie”.

Udział w kampaniach , akcjach, szkoleniach,

warsztatach.

uczniowie, nauczyciele, rodzice

koordynator

Cały rok

2.

Program ARR - „Szklanka mleka”.

Dostarczanie dzieciom produktów mlecznych zgodnie z umową.

uczniowie

intendent, wychowawcy klas

Cały rok

3.

Program - ”Mam kota na punkcie mleka”.

Warsztaty i konkursy w oparciu o założenia programu.

uczniowie klas II i III

koordynator, nauczyciele

IV-V

4.

Program - ”Dzieciaki mleczaki”.

Warsztaty i konkursy zgodnie z założeniami programu.

uczniowie klas „0” i I

koordynator, nauczyciele

IV-V

5.

Jem zdrowo i kolorowo” i „Śniadanie daje moc”- szkolny projekt realizowany we współpracy z Klubem Aktywnych Kobiet z Rady Osiedla

Warsztaty kulinarne i wspólne zjadanie drugiego śniadania w klasach .

uczniowie

nauczyciele, koordynator

XI

6.

Szkolna kampania edukacyjna „Wiem, co jem”.

Prezentacja multimedialna zakończona quizem.

uczniowie

koordynator

X-XI

7.

Przepis na zdrowie”

Konkurs plastyczny i literacki.

uczniowie

koordynator, nauczyciele

III

8.

Monitorowanie jakości produktów sprzedawanych w szkole.

Współpraca z ajentem sklepiku szkolnego, akcje inicjowane przez ajenta sklepiku: np. „Marchewkowe wtorki„ (owoce lub warzywa dodawane są bezpłatnie do każdego zakupu).

uczniowie

koordynator, ajent sklepiku szkolnego

Cały rok

9.

Monitorowanie jakości żywienia w stołówce szkolnej.

Współpraca z firmą cateringową.

uczniowie

Dyrektor, intendent

Cały rokBEZPIECZEŃSTWOL.p

zadanie do realizacji

sposób realizacji

odbiorca

realizator

termin

1.

Bezpieczna droga do szkoły”.

Cykl zajęć prowadzonych z udziałem przedstawicieli policji – Wydział Ruchu Drogowego.

uczniowie klas I-IV

Policja., koordynator

IX-X

2.

Bezpieczny uczeń”.

Cykl zajęć prowadzonych przez przedstawiciela Straży Miejskiej – Sekcja Szkolna.

uczniowie klas I-V

Straż Miejska, koordynator

IX-X

3.

Szkolna kampania edukacyjna Dni dla bezpieczeństwa”.

Warsztaty, konkursy, prezentacje multimedialne na temat bezpieczeństwa na drodze, w wodzie , w domu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

uczniowie

nauczyciele, zaproszeni goście- lekarz, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej

VI

4.

Kampania edukacyjna

Nie pal przy mnie, proszę!„

Cykl 5 zajęć w oparciu o program edukacji antytytoniowej.

uczniowie

klas I-III

koordynator, nauczyciele

III-IV

5.

Trening pewności siebie”.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, doświadcza-

jących przemocy.

uczniowie

pedagog szkolny

W zależno-ści od potrzeb

6.

Cukierki”- program profilaktyczny.

Zajęcia warsztatowe prowadzone w świetlicy.

uczniowie

nauczyciel świetlicy

Cały rok

7.

Przekazanie i utrwalanie wiedzy na temat konsekwencji naruszania norm społecznych.

Spotkanie z przedstawicielami policji, debata.

uczniowie klas VI

przedstawiciel Policji- Wydział ds. Nieletnich-Komisariat Osiedle, koordynator

XI

8.

Szkolny projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w sieci”.

Zajęcia w oparciu o prezentacje multimedialne.

uczniowie

nauczyciel informatyki,

nauczyciele

V

9.

Program „Spójrz inaczej”.

Realizacja elementów programu, dotyczących radzenia sobie ze stresem i sposobami rozwiązywania konfliktów.

uczniowie

 

Wychowawcy, pedagog

II-III


KLIMAT SPOŁECZNY SZKOŁYLp

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odbiorca

Realizator

Termin

1.

Adaptacja dziecka do warunków szkolnych- integracja zespołów klasowych.

Zajęcia integracyjne w klasach.

uczniowie klas I

wychowawcy

IX

2.

Tworzenie warunków do działalności uczniowskiej w szkole.

Demokratyczne wybory do samorządu szkolnego.

uczniowie

opiekun samorządu szkolnego

IX

3

Udział społeczności szkolnej w akcjach charytatywnych: „ Góra grosza”, „ Szkoło, pomóż i Ty”, „ Nakrętki”, „ Zakręcona szkoła”. „Pola nadziei” i inne.

Zbieranie pieniędzy, nakrętek, słodyczy, udział w konkursach, współpraca z Wrocławskim hospicjum dla Dzieci.

Uczniowie,rodzice

opiekun szkolnego wolontariatu, opiekun samorządu szkolnego, pedagog, nauczyciele

cały rok

4.

Dzień życzliwości”.

Przygotowanie plakatów z hasłami i kartek z podziękowaniami dla życzliwych ze szkoły i z klasy.

Rozmowy w klasach na temat możliwości ubiegania się o szkolną nagrodę :„Krasnala Życzliwka”.

uczniowie

nauczyciele

21.XI

5.

Dzień tolerancji”.

Apel samorządu szkolnego, konkurs literacki, wystawa prac plastycznych.

uczniowie

opiekun samorządu szkolnego, nauczyciele

16.XI

6.

Akademia Jana Brzechwy”- projekt artystyczny mający na celu integrowanie zespołów klasowych, przeciwdziałanie przemocy i wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości .

 

Przygotowanie przedstawienia w oparciu o wybrane teksty Jana Brzechwy.

Uczniowie klas IV

nauczyciele, pedagog

cały rok

7.

Integrowanie społeczności szkolnej.

Organizowanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych wg harmonogramu, wynikającego z Planu Szkoły np. „Dzień patrona”, „Dzień otwarty szkoły”. „Święto pieczonego ziemniaka”, Jarmark Bożonarodzeniowyi inne.

Uczniowie, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

zgodnie z Planem Pracy Szkoły na dany rok szkolny

8.

Zapewnienie uczniom optymalnych warunków do pracy i wypoczynku.

Bieżące remonty i usprawnienia, doposażanie sal i gabinetów terapeutycznych, utrzymywanie w czystości boiska i placów zabaw, zapewnianie optymalnej opieki w świetlicy szkolnej, dbałość i estetykę i czystość w klasach i na szkolnych korytarzach.

uczniowie

Dyrektor, kierownik administracyjny, konserwator, personel pomocniczy.

cały rok

 

 

,,NASZE PIERWSZE KROKI PO ZDROWIE”

 

AUTORSKI PROGRAM  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE

NA LATA 2011-2014

 

 

 1. 1.      CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

Cel ogólny

 • Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród wychowanków oraz promowanie zasad warunkujących ich bezpieczeństwo.

 

Cele szczegółowe

 • Kształtowanie zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających
  zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
 • Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 • Promowanie zasad fair play.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wypadków i urazów oraz ich przyczyn i skutków.
 • Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowaniom agresywnym.
 • Motywowanie do wszechstronnego rozwoju,
 • Umożliwianie badania, doświadczania, działania,
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz wspomaganie dążenia do osiągania celów,
 • Motywowanie do samorealizacji.
 • Kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych związanych z odżywianiem, by w efekcie stały się nawykami.

 

Nasze kroki po zdrowie

Program promocji zdrowia w SP 53

aneks do PZ

 

„Zdrowo i sportowo

cd. „Naszych pierwszych kroków po zdrowie”

program promocji zdrowia w roku szkolnym 2014/2015

semestr I

 

 Kontynuując działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia w ramach zadań szkoły należącej do

Sieci Wrocławskich Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie weźmiemy udział

w następujących akcjach , konkursach i programach.:

 

Szklanka mleka”całoroczny ,propagujący właściwe nawyki żywieniowe, realizowany w klasach I-III.

Dzieciaki mleczaki” - program opracowany przez Polską Izbę Mleka dla klas zerowych i przedszkola.

Mam kota na punkcie mleka”- program dla klas III-IV

Aktywna szkoła – aktywny uczeń”- ogólnopolski konkurs promujący zasady zdrowego stylu życia.

Reaktywacja sklepiku szkolnego – konsultacje z Radą Rodziców w sprawie asortymentu, opracowanie potrzeb, wprowadzenie owocowo-warzywnych dni w szkole ( owoce i warzywa bezpłatnie dodawane do zakupu), konsultacje z przedstawicielem Wydziału Zdrowia- koordynatorem programu „ Uczeń w formie”

Liga klas pod hasłem „ Zdrowo bo sportowo” - całoroczne działania w ramach rywalizacji międzyklasowej.

 

Szczegółowy plan działań:

 

Wrzesień

 

 1. Kampania edukacyjna „ Bezpieczny uczeńz udziałem Straży Miejskiej

 2. Kampania edukacyjna „ Bądź przezorny na drodze” prowadzona przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego

 3. Zajęcia warsztatowe w klasie V a – „Stop agresji”- doskonalenie kompetencji społecznych, poprawa relacji w grupie, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 4. Jak dbać o kondycje fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?'- przeprowadzenie sondażu wśród uczniów i rodziców, przygotowanie plakatów na temat zdrowego odżywiania – klasy IV -VI , prace plastyczne „ Ruch to zdrowie „ - klasy I-III

 5. Bezpieczeństwo na drodze i nie tylko”- zajęcia dla klasy II a przeprowadzone przez policjantów w Komisariacie Fabryczna .

  Jak pracuje pies policyjny? - pokaz i pogadanka.

październik

 

 1. 25.10.2014 r – udział w VI Międzyszkolnych warsztatach Promocji Zdrowia - „ Bądź przyjacielem swojego zdrowia”- uczniowie klas V-tych

 2. Warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli : 15 i 29 październik 2014 r

 3. Kampania edukacyjna dla klas I-VI : „Zdrowie na talerzu w zgodzie

  z piramidą żywienia”- prezentacja multimedialna , debata, test wiedzy, prace plastyczne.- 27,28,29.październik.2014 r

 4. Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” - cykliczne zajęcia przeprowadzone w czasie zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie proponując swoje ulubione ćwiczenia uczą innych ,jak ćwiczyć.

   

Listopad

 

 1. Szkolny konkurs na poradnik: „ Zdrowy i ciekawy wypoczynek”- technika dowolna ( prace plastyczne i literackie).

 2. Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” - cykliczne zajęcia przeprowadzone w czasie zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie proponując swoje ulubione ćwiczenia uczą innych ,jak ćwiczyć cd.

Grudzień

 

 1. Dzień ruch w szkole”- zajęcia ruchowe we wszystkich klasach, połączone

  z przeprowadzeniem testu wydolności.

 2. 04.12.2014 r- udział koordynatora ds. promocji zdrowia w III konferencji szkoleniowej:

  O profilaktyce zdrowotnej i komunikacji interpersonalnej – nowe metody , sprawdzone rozwiązania.”

 3. Jedz na zdrowie”- szkolna kampania edukacyjna , połączona z konkursem prac plastycznych i wystawą.

 4. Konsumenckie ABC”- opracowanie gazetki informacyjnej pod hasłem: „ Czy zdrowo żyjemy”, w której zawarta będzie podstawowa wiedza związana z umiejętnością wyboru zdrowych produktów.

 

 

 

 

 

 

Koordynator programu: Elżbieta Kołeńska

Konferencja związana z Promocją Zdrowia.

       W dniu 9.12.2016, odbyła się konferencja poświęcona Zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz choroba przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w szkołach, konferencja miała za zadanie przekazać informację koordynatora promocji zdrowia jak zachować równowagę pomiędzy żywieniem dzieci w szkołach i aktywnością fizyczna. Projekt został współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Na konferencji reprezentował nasza szkole Bartosz Szostak nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny za koordynację promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 53.

 

                                

Autor: B.S

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )