START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Skład Rady Rodziców P-115 i grup ,,0" w roku szkolnym 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA: Pani Paulina Janocha

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Pani Paulina Szafirska

SEKRETARZ: Pani Anna Górkiewicz

SKARBNIK: Pani Joanna Bauer

 

KOMISJA REWIZYJNA: Pani Joanna Bauer, Pani Eliza Szatkowska - Pawlak

 

 

Rada Rodziców - podstawowe informacje

 

Rada jest kolegialnym, społecznym i wewnętrznym organem przedszkola i reprezentuje wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych wychowanków.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności przedszkola i współdziałanie z pozostałymi organami przedszkola w celu jednolitego oddziaływania na wychowanków przez przedszkole i rodzinę w procesie dydaktycznym i opiekuńczo – wychowawczym oraz uczestniczenie w życiu przedszkola. Zadaniem Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz na podstawie § 14 STATUTU  Przedszkola Nr 115 we Wrocławiu.

 

treść § 14 – powyższego STATUTU

 

W  przedszkolu  działa  Rada  Rodziców,  która  stanowi  reprezentację  rodziców  dzieci uczęszczających do przedszkola.                                                                                             

2.  Zasady  tworzenia  Rady  Rodziców  uchwala  ogół  rodziców  przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

3.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4.  Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)  wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2)  uczestnictwo  w  życiu  przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)  Występowanie do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu  sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

2)  Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

3)  Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli, 

4)  Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola, 

5)  Przedstawia swoją opinię dotyczącą dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )