Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

PRZEWODNICZĄCA: Pani Gabriela Siemiątkowska

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Pani Magdalena Frymar

SEKRETARZ: Pani Katarzyna Kozak

SKARBNIK:Pani Marta Szpleter

 

KOMISJA REWIZYJNA: Pani Joanna Bauer ,Pani Eliza Szatkowska -Pawlak

 

 

Rada Rodziców - podstawowe informacje

 

Rada jest kolegialnym, społecznym i wewnętrznym organem przedszkola i reprezentuje wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych wychowanków.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności przedszkola i współdziałanie z pozostałymi organami przedszkola w celu jednolitego oddziaływania na wychowanków przez przedszkole i rodzinę w procesie dydaktycznym i opiekuńczo – wychowawczym oraz uczestniczenie w życiu przedszkola. Zadaniem Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz na podstawie § 14 STATUTU  Przedszkola Nr 115 we Wrocławiu.

 

treść § 14 – powyższego STATUTU

 

W  Przedszkolu  działa  Rada  Rodziców,  która  stanowi  reprezentację  rodziców  dzieci uczęszczających do Przedszkola.                                                                                             

2.  Zasady  tworzenia  Rady  Rodziców  uchwala  ogół  rodziców  Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

3.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4.  Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)  wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2)  uczestnictwo  w  życiu  Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)  Występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu  sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2)  Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

3)  Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli, 

4)  Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, 

5)  Przedstawia swoją opinię dotyczącą dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )