START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Sala gimnastyczna

Informacje o sali gimnastycznej


 

 

Powierzchnia Sali gim­na­stycz­nej wy­nosi 183 m2 i znaj­dują się na niej:

 • peł­no­wy­mia­rowe bo­isko do gry w siatkówkę,
 • niepełnowymiarowe bo­isko do gry w koszykówkę,

Sala gim­na­styczna po­siada dwie szat­nie wraz z peł­nym wę­złem sanitarnym.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem

te­le­fonu

(071) 798 69 17 wew.102

 

  


Ogólnodostępne godziny korzystania z Sali gimnastycznej

 

poniedziałek - piątek

16:00–21:00.


Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr 15-04/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53

z dnia 06.12.2004 r. 

REGULAMIN WYNAJMOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ SP 53 WE WROCŁAWIU

 1. Dyrektor Szkoły nr 53 we Wrocławiu jest zarządcą budynku szkoły, wynajmuje oraz określa zasady odpłatności za wynajem.
 2. Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
 3. Uczniowie SP 53 we Wrocławiu w ramach planowanych zajęć SKS i UKS korzystają z sali gimnastycznej nieodpłatnie.
 4. Wszyscy pracownicy Szkoły nr 53 we Wrocławiu korzystają z pomieszczeń sali gimnastycznej nieodpłatnie.
 5. Pomieszczenia sali gimnastycznej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową dzieci i młodzieży szkolnej oraz firm i mieszkańców miasta Wrocławia .
 6. Uczniowie SP 53 we Wrocławiu oraz pracownicy Szkoły nr 53 we Wrocławiu korzystają w sposób zorganizowany z pomieszczeń sali gimnastycznej w pierwszej kolejności.
 7. Zajęcia w sali gimnastycznej mogą odbywać się do godziny 2100.
 8. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń sali gimnastycznej zwracają się do Dyrektora Szkoły nr 53 we Wrocławiu na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem.
 9. Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie 14 osób.
 10. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z Dyrektorem Szkoły nr 53 we Wrocławiu umowę, określającą terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z sali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego służbę w tym czasie.
 11. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
 12. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano umowę. Osoba ta lub jej przedstawiciel przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem.
 13. W ramach umowy wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 14. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania umowy. 
 15. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu sali gimnastycznej można wejść tylko wejściem głównym. Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru - dozorcy szkoły nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w porozumieniu lub przychodzących po ustalonym terminie.
 16. Sala gimnastyczna została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
 17. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego.
 18. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły nr 53 we Wrocławiu.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )